Zarządzanie Projektami

ŚWIADCZYMY USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • przygotowywanie wniosków o płatność pośrednią oraz końcową wraz z załącznikami;
 • przygotowywanie dokumentów do opracowania ewentualnych aneksów do umowy o dofinansowanie;
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektu;
 • przygotowywanie sprawozdań (okresowych, rocznych oraz końcowego) z realizacji projektu,
 • osobiste dostarczanie dokumentacji do Instytucji Zarządzającej/ Pośredniczącej;
 • gwarantujemy osobistą obecność w siedzibie Zamawiającego opiekuna projektu wyznaczonego przez Wykonawcę, nie mniej niż trzy razy w tygodniu na spotkaniach roboczych;
 • gwarantujemy dostępność opiekuna projektu wyznaczonego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego na  każde wezwanie Zamawiającego; w czasie min. 3 godzin od momentu wezwania (telefonicznego, faxem lub mailem);
 • kompletowanie i nadzór nad poprawnością załączników do sprawozdań, w tym: zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, wskaźniki realizacji projektu, postęp finansowy projektu (refundacje otrzymane i harmonogram wnioskowania o płatności);
 • kompletowanie i nadzór nad poprawnością załączników do wniosków o płatność, w tym: nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji finansowej do wniosków o płatność (faktury), inne dokumenty wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie;
 • przygotowanie kompleksowej korespondencji pomiędzy beneficjentem a instytucją finansującą;
 • wsparcie poprawności monitorowania wdrażania projektu, nadzór nad osiągnięciem i rozliczaniem wskaźników projektu;
 • przygotowywanie innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;
 • kontrola i weryfikacja sposobu księgowania dokumentów finansowych przekazywanych do rozliczenia środków finansowych pochodzących z dotacji UE opracowywanie narzędzi (formularzy) służących monitorowaniu utrzymania trwałości produktów i rezultatów projektu.

Realizowaliśmy i nadal realizujemy projekty, polegające na zarządzaniu projektem wraz z kontrolą, lub księgowaniem dokumentów dla jednostek finansów publicznych, dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego lub Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotychczas zrealizowaliśmy/realizujemy następujące projekty:

Lp.

Nazwa instytucji dla której świadczona jest/była usługa

Wartość projektu

Przedmiot usługi

Okres realizacji

1

Okręgowy Szpital Kolejowy

ul. Kruczkowskiego 21

20-468 Lublin

4 802 504,08 PLN

„Termomodernizacja budynków Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie” - kompleksowe zarządzanie procesem realizacji i rozliczenia dofinansowania, wraz z kontrolą księgową dokumentów

08.10.2009 - 31.01.2011

 

2

Okręgowy Szpital Kolejowy

ul. Kruczkowskiego 21

20-468 Lublin

7 629 539,80 PLN

„Dostosowanie Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ w Lublinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia”- kompleksowe zarządzanie procesem realizacji i rozliczenia dofinansowania, wraz z kontrolą księgową dokumentów

20.09.2010 - 31.12.2012

 

3

Okręgowy Szpital Kolejowy

ul. Kruczkowskiego 21

20-468 Lublin

5 092 041,14 PLN

„Kompleksowa informatyzacja wraz z zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla  Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie”- kompleksowe zarządzanie procesem realizacji i rozliczenia dofinansowania, wraz z kontrolą księgową dokumentów

25.11.2010 - 30.06.2011

 

4.

Gmina Bełżyce

ul. Lubelska 3

24-200 Bełżyce

 

11 552 863,93 PLN

„Poprawa i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzeki Krężniczanki”- kompleksowe zarządzanie procesem realizacji i rozliczenia dofinansowania, wraz z kontrolą księgową dokumentów

18.01.2011 - nadal

Ściśle współpracujemy z instytucjami zarządzającymi funduszami pomocowymi:
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy, urzędami szczebla centralnego i samorządowego. Wśród naszych klientów są największe firmy, mali i średni przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji samorządowej, bezrobotni i osoby pragnące rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Nowy okres programowania na lata 2007-2013 to możliwość wykorzystania ponad 67 mld Euro, które napływają do Polski w ramach polityki spójności. Pragniemy, aby pozyskane dla naszych klientów środki wspierały projekty inwestycyjne przedsiębiorstw, przyczyniały się do wzrostu kompetencji pracowników i menedżerów oraz zwiększały konkurencyjność beneficjentów na rynku.

Jesteśmy przekonani, że aktywne wykorzystanie środków pomocowych będzie istotnym impulsem rozwojowym zarówno dla Państwa, jak i Państwa pracowników.