Ułatwienia dostępu

Zarządzanie Projektami

ŚWIADCZYMY USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI, OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • przygotowywanie wniosków o płatność pośrednią oraz końcową wraz z załącznikami;
 • przygotowywanie dokumentów do opracowania ewentualnych aneksów do umowy o dofinansowanie;
 • monitorowanie przebiegu realizacji projektu;
 • przygotowywanie sprawozdań (okresowych, rocznych oraz końcowego) z realizacji projektu,
 • osobiste dostarczanie dokumentacji do Instytucji Zarządzającej/ Pośredniczącej;
 • gwarantujemy osobistą obecność w siedzibie Zamawiającego opiekuna projektu wyznaczonego przez Wykonawcę, nie mniej niż trzy razy w tygodniu na spotkaniach roboczych;
 • gwarantujemy dostępność opiekuna projektu wyznaczonego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego na  każde wezwanie Zamawiającego; w czasie min. 3 godzin od momentu wezwania (telefonicznego, faxem lub mailem);
 • kompletowanie i nadzór nad poprawnością załączników do sprawozdań, w tym: zestawienie wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych, wskaźniki realizacji projektu, postęp finansowy projektu (refundacje otrzymane i harmonogram wnioskowania o płatności);
 • kompletowanie i nadzór nad poprawnością załączników do wniosków o płatność, w tym: nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji finansowej do wniosków o płatność (faktury), inne dokumenty wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie;
 • przygotowanie kompleksowej korespondencji pomiędzy beneficjentem a instytucją finansującą;
 • wsparcie poprawności monitorowania wdrażania projektu, nadzór nad osiągnięciem i rozliczaniem wskaźników projektu;
 • przygotowywanie innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;
 • kontrola i weryfikacja sposobu księgowania dokumentów finansowych przekazywanych do rozliczenia środków finansowych pochodzących z dotacji UE opracowywanie narzędzi (formularzy) służących monitorowaniu utrzymania trwałości produktów i rezultatów projektu.
startpoprz.12nast.koniec

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".