Ułatwienia dostępu

WYKWALIFIKOWANI! (woj. zachodniopomorskie)

Informujemy, że Instytut Rozwoju i Innowacji EURO – KONSULT Sp. z o. o. w partnerstwie z CENTREDU WIOLETTA CYWIŃSKA realizuje projekt ,,Wykwalifikowani!”.

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Cel projektu: Uzyskanie kwalifikacji zawodowych adekwatnych do obecnej oraz prognozowanej sytuacji na rynku pracy przez min. 85% (170 osób, w tym 85K i 85M) z grupy 200 osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (w tym 100M i 100K) w okresie 01.09.2018-31.07.2019r.

Grupa docelowa projektu: Projekt skierowany jest do 200 osób dorosłych (18 lat i więcej) z obszaru województwa zachodniopomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Czytaj więcej...

MOTYWACJA, AKTYWIZACJA, SUKCES (woj. zachodniopomorskie)

 

Informujemy, że Instytut Rozwoju i Innowacji EURO – KONSULT Sp. z o. o. w partnerstwie z CENTREDU WIOLETTA CYWIŃSKA realizuje projekt ,,Motywacja, aktywizacja, SUKCES”.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt " Motywacja, aktywizacja, SUKCES!" ma na celu zwiększenie szans zatrudnienia dla 120 osób biernych zawodowo (40 kobiet i 80 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji poprzez:

Czytaj więcej...

KROK DO AKTYWNOŚCI (woj. zachodniopomorskie)

Projekt ,,Krok do aktywności” realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych  uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

 

Cel projektu:

Uzyskanie kwalifikacji w zawodzie przez min. 80% z grupy 100 osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (w tym 40K i60M) o niskich kwalifikacjach w okresie 01.01.2017-31.12.2017r. dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Czytaj więcej...

MŁODZI I AKTYWNI NA ZACHODNIOPOMORSKIM RYNKU PRACY (woj. zachodniopomorskie)

Projekt realizowany od 01.02.2016 -31.12.2016r. - Projekt Zakończony

 

Projekt pt.: „Młodzi i aktywni na zachodniopomorskim rynku pracy” jest realizowany przez Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

 

Cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Czytaj więcej...


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".