Ułatwienia dostępu

WSPARCIE OPOLSZCZYZNY (woj. opolskie)

Projekt "Wsparcie Opolszczyzny" realizowany przez Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 07 – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. 

 

Cel projektu: 

Celem projektu jest wejście na rynek pracy (rozumiane jako podjęcie zatrudnienia) przez 100 osób (60K, 40M) stanowiących grupę docelową projektu (ukończone 30 lat, zamieszkanie w województwie opolskim, status osoby biernej zawodowo), osiągnięte poprzez ich udział w indywidualnych programach aktywizacji zawodowej 

1. Poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD; 2. Szkolenia; 3. Staże; 4. Pośrednictwo pracy) realizowanych w okresie trwania projektu (01.01.2019-31.10.2019 r.).

Grupa docelowa:

Projekt skierowany do 100 osób fizycznych (60K, 40M) mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego. Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby bierne zawodowo w wieku od 30 roku życia (od dnia 30-tych urodzin), w tym zwłaszcza: kobiety (60% grupy docelowej) i osoby o niskich kwalifikacjach (100% grupy docelowej).

Realizowane wsparcie w ramach projektu: 

1. Poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD

Wsparcie obejmie wszystkich uczestników projektu – będą to indywidualne spotkania z doradcą zawodowym (po 3h zegarowe/osobę), które zaowocują IPD (1 IPD/osobę). 

 

2. Wsparcie szkoleniowe: 

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu (określonymi w IPD) oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. Szkolenia kończą się egzaminem zewnętrznym – potwierdzającym nabycie przez uczestnika projektu (po pozytywnym zdaniu egzaminu) kwalifikacji – każdemu uczestnikowi szkoleń wydany zostanie certyfikat rozpoznawany w danej branży lub świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie. 

 

Wsparcie dostępne dla wszystkich uczestników projektu. 

 

W ramach szkoleń zawodowych uczestnikom zostaną zapewnione badania lekarskie, wyżywienie i zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NW oraz stypendium szkoleniowe. 

 

3. Wsparcie dostępne jest dla 100% uczestników projektu. Staże/praktyki realizowane w ramach projektu będą zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami. Wymiar stażu to 3 m-ce (z możliwością wydłużenia go do 5 m-cy/osobę, w przypadku, gdy inni uczestnicy nie zdecydują się na udział w stażu/praktyce).

W ramach realizacji staży zawodowych uczestnikom stażu będą zapewnione: badania lekarskie, stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż. 

4. Pośrednictwo pracy – wsparcie obejmie wszystkich uczestników projektu. Będą to spotkania indywidualne z pośrednikiem pracy – 4 spotkania/osobę (2h/spotkanie).

 

 

Wartość projektu: 1 553 136,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 475 479,20 zł

 

Wszelkie informacje dostępne pod numerem tel.: 81 534 73 37

 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji
Euro-Konsult Sp. z o. o.

ul. Narutowicza 57/8
20-016 Lublin

Tel: 880 607 018

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania:
Wniosek zwrot kosztów - dojazdu komunikacja prywatna.pdf

Wniosek zwrot kosztów - dojazdu komunikacja publiczna.pdf

Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu.pdf

 


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".