Ułatwienia dostępu

POWRÓT DO AKTYWNOŚCI (woj. opolskie)

Okres realizacji projektu: od 01-08-2019 do 31-07-2020

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EuroKonsult sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że rozpoczął realizację projektu „Powrót do aktywności”, w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 08 – Integracja społeczna, Działanie 08.02 – Włączenie społeczne.

Projekt skierowany jest do 60 osób (30K, 30M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne z terenu woj. opolskiego zgodnie z (KC).

Grupą docelową uczestników projektu mogą być wyłącznie osoby: 

– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne zamieszkujące obszar woj. opolskiego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej uczestników projektu poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno–zawodowej. Wsparcie grup docelowych odbywa się z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub zawodowym lub edukacyjnym lub zdrowotnym. Realizacja projektu wpłynie na zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie, dzięki realizacji przedsięwzięć na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji społecznej osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

W ramach realizacji wsparcia uczestnicy odbędą: 

I. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze  zajęcia indywidualne (10h/os.)

Wsparcie ma na celu aktywizację społeczno–zawodową UP, 

W ramach wsparcia prowadzone będą:

 1. Identyfikacja potrzeb UP
 2. Poradnictwo zawodowe
 3. Coaching (6godz. zeg/os)

 

II. Aktywne metody poszukiwania pracy – Zajęcia grupowe: (5 gr. x 12 os. x 40h/gr.)

 

III. Trening umiejętności społecznych i wzmocnienie kompetencji społecznych:

 1. Wsparcie psychologa
 2. Trening ekonomiczny
 3. Warsztaty zarządzanie sobą
 4. Porady prawne

 

IV. Wsparcie szkoleniowe – zajęcia wynikające z ISR (zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy). 

 

V. Staże/praktyki zawodowe  3 miesięczne staże zawodowe.

 

VI. Pośrednictwo pracy – (6h zegarowych/osobę).

Ponadto uczestnicy projektu otrzymają:

 1. Zwrot kosztów dojazdu
 2. Badania lekarskie 
 3. Ubezpieczenia NNW/OC
 4. Pokrycie kosztu szkolenia oraz egzaminu 
 5. Wyżywienie na zajęciach szkoleniowych
 6. Stypendium szkoleniowe
 7. Stypendium stażowe

 

Wartość projektu: 1 029 514,62 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskich Funduszy Społecznych: 875 087,42 zł

 

Biuro projektu: 

48-100 Głubczyce

ul. Kołłątaja 7

tel. 880607018

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty do pobrania

(należy podpisać własnoręcznie oraz wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura projektu)


 

 

Instytut Rozwoju i Innowacji EURO-KONSULT Sp. z o. o. korzysta z wsparcia finansowego w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju Dla Mikro, Małych i Średnich Firm".